ביטוח אלמנטרי

ביטוח רכב: ביטוח מפני נזקים לרכב ולנוסעים בו, וביטוח מפני נזק לצד שלישי.

ביטוח דירה: ביטוח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משריפה, אסונות טבע, נזקי מים וכדומה.

ביטוח עסק: ביטוח מפני הפסד כספי ונזקים ישירים ועקיפים הן למבנה והן לתכולה, בעקבות שריפה, שוד וסיכונים רבים נוספים, כגון: אבדן הכנסות, חבות מעבידים, מערכות ממוחשבות ומאגרי מידע…

ביטוח אחריות מקצועית: כיסוי במקרים של תביעות נזיקין של צד ג', כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית.

ביטוח דירקטורים: ביטוח מפני הנזק הכספי שנגרם לחברה הנובע מכל תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במשך תקופת הפוליסה במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה.

ביטוח סייבר: כיסוי עלויות ואובדן רווחים עקב אירוע אבטחת מידע, פריצת אבטחה ואיומים טכנולוגיים שונים, ביטוח מפני נזק לצד שלישי, כיסוי הוצאות כגון הוצאות שחזור, העסקת המומחים, הגנה על מוניטין.